Home > Nezaradené > Novinky > Aký bol jubilejný dvadsiaty rok v našom spoločenstve?

V roku 2017 sa s podporou Obecného úradu v Likavke, Farského úradu v Likavke, eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí podarilo animátorom v eRko Likavka uskutočniť formačné aktivity a projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k rozvoju osobností deti a mládeže v obci Likavka.

Hlavným zameraním boli stretnutia detí v pastoračnej miestnosti na Farskom úrade, organizácia detského letného tábora a oslava „20. narodenín eRko Likavka“ –20. výročia založenia eRka v Likavke.

V prvom mesiaci roka 2017 sme zorganizovali akciu s názvom „Oslava 20. výročia eRko Likavka“. Na akciu bolo pozvaných okolo 100 ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj spoločenstva eRko Likavka. V rámci oslavy sme si pripomínali aktivity, ktoré sa organizovali počas dvadsiatich rokov činnosti eRko Likavka.

V marci sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Biela stužka“, ktorý každoročne organizuje mimovládna organizácia Fórum Života. Cieľom projektu je úcta k životu už od počatia. S deťmi sme sa zamýšľali nad hodnotou ľudského života. eRko stretnutie v pastoračnej miestnosti Farského úradu v Likavke s názvom „Počatiny“ bolo oslavou našich životov, na ktorom nechýbali iné kreatívne aktivity ako eRko tance, spoločenské hry. V našej farnosti sa na podporu projektu nosila biela stužka, ktorá symbolizuje úctu k životu.

eRko animátori našej farnosti sa príležitostne stretávajú v pastoračnej miestnosti na formačno – organizačnom stretnutí, kde plánujú rôzne akcie, tábory a podobne. Okrem plánovania akcií si uvedomujeme, že pre rast nášho spoločenstva je dôležitá aj formácia.

V máji každoročne cestujeme s deťmi na Misijnú púť na Levočskú horu v Levoči, ktorá sa uskutočňuje ako poďakovanie koledníkom Dobrej noviny. Púte na Levočskej hore sa zúčastnilo spolu viac ako 1 226 detí zo Spišskej diecézy. Okrem Levoče sa Misijná púť sa uskutočňuje v Rajeckej Lesnej, Obišovciach a v Marianke.

Začiatok apríla, mája a letné mesiace sú zamerané na prípravu tábora. Tento tok sme organizovali detský letný tábor počas mesiaca júl v Oravskom Veselom. Celkovo sa ho zúčastnilo 40 detí. V detskom letnom tábore sme pomocou časostroju cestovali Pravekom, Starovekým Rímom, Stredovekom, Novovekom, až sme dopravili do súčasnosti. V každom dni sme spoznávali aj významných ľudí tej doby ako sv. Peter a Pavol, sv. Košický mučeníci, sv. Ján Pavol II., sv. Klára a sv. František a Svätá rodina. Navštívili sme aj gigantickú sochu Ježiša Krista v Kline,  plavili sa  spoločne na Oravskej priehrade a doputovali na vrch Grape v Oravskom Veselom ku slovenskému dvojkrížu.

V septembri sa animátori zúčastnili na formačnom víkendovom stretnutí v Ždiari,  kde spoločne čerpali potrebnú silu do ďalších mesiacov ale aj trávili spoločný teambuildingový čas a navštívili aj prírodu Západných Tatier.

Nový školský rok sme opäť začali s „eRko stretkami“ v podobnom cykle ako  prvej polovici kalendárneho roku 2017.  Animátori farnosti začali v septembri 2017 aj mesačné formačno – plánovacie stretká. Cez školský rok majú deti tiež možnosť navštevovať  detský spevokol, ktorý je účastný aj na detských svätých omšiach. Nácviky detského spevokolu bývajú každý utorok hodinu pred detskou svätou omšou.

Koniec roka tradične patrí stretnutiam Dobrej Noviny a príprave koledovania Dobrej noviny. Dobrú novinu začíname Vysielacou pobožnosťou koledníkov. V našej diecéze bola tento rok Vysielacia pobožnosť v Dolnom Kubíne. Hlavný celebrant bol Spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Po vysielacej pobožnosti v našej obci začali stretnutia koledníkov Dobrej noviny v skupinovom charaktere.  Dobrú novinu tento rok nosíme do príbytkov 26. decembra 2017.

Veríme, že i budúci kalendárny rok bude bohatší ako uplynulý a budeme môcť rozdávať viac radosti a dobra okolo seba. Dúfame, že naša činnosť bude plnohodnotná pre ďalší sociálny, kultúrny a kresťanský rozvoj obce Likavka.

Na záver patrí poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, laikom ktorí sa pričinili o rast eRko Likavka, Farskému úradu Likavka, Obci Likavka a ďalším súkromným podporovateľom.

                                                                           S úctou za eRkárov Likavka

                                                                       Matúš Šuľa

                                                                                            Zodpovedná osoba farnosti za eRko Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*