Home > Detské sväté omše

Milé deti,

pozývame vás na Sväté omše za účasti detí.

KAŽDÝ ………….

v kostole svätého Juraja v Likavke.


destka 2

ZAČÍNAME 25. 10. 2019 (PIATOK)


Prečo sú Detské sväté omše dôležité pre deti?

Pastorácia detí a mládeže

Sv. otec Ján Pavol II. sa v posolstve 1.1.1996 prihovoril svetu pod heslom: „Pripravme deťom mierovú budúcnosť“. Okrem iného tam píše: „Ak deti dostanú potrebnú pomoc a lásku, samy sa stanú protagonistami mieru, tvorcami bratského a solidárneho sveta. Svojím nadšením a živým oddaním sa môžu stať svedkami a učiteľmi nádeje a mieru i dobrom pre dospelých.“

Pastorácia detí

Ak chceme hovoriť o pastorácii detí, mali by sme pamätať na túto myšlienku: „Dnešná doba počúva radšej svedkov ako učiteľov a učiteľov iba vtedy, ak sú svedkami.“ Taktiež je dôležité uvedomiť si, že táto myšlienka je výzvou, aby sme nevyhnutne verili v dobro, ktoré je v človeku, a napomáhali človeku objaviť ho.

Liturgia s deťmi

Najvýznamnejšie prvky, ktoré umožňujú prispôsobovanie liturgie rôznym skupinám, sú: miesto a čas slávenia, spev a hudba, gestá, vizuálne prvky, aktivita a konkrétnosť, liturgické knihy. (Porov. LUSK č. 22, Metodicko-informačný časopis pre vedúcich detských spoločenstiev eRka, HKSD 28.10.1994, s.9)

Miesto a čas slávenia svätej omše

Priestor musí byť primeraný a dôstojný. Najčastejšie je to kostol či kaplnka. Je možné sláviť detskú svätú omšu aj mimo kostola, napr. na výlete, v prírode, v škole, v tábore, vždy však treba dbať na dôstojnosť miesta. Hodinu slávenia je potrebné vyberať tak, aby nebola pre deti priskorá alebo príliš neskorá. Pravidelne (napr. týždenne) sa detské sv. omše môžu sláviť najmä cez školský rok.

Spev a hudba

Deti majú osobitný zmysel pre spev a hudbu. Dobrý spev vyvoláva náboženský zážitok a pre deti je to veľmi vhodný spôsob modlitby, pretože vyjadruje vnútro človeka a pomáha utvárať spoločenstvo. Prínosom je, keď deti samy sprevádzajú spev na hudobných nástrojoch.

Gestá

Veľa záleží na gestách, ktoré robí kňaz, a na tom, ako sa celé spoločenstvo správa, pretože deti majú osobitne vyvinutý cit pre tajomstvo a rituál. Ich hry sú plné pravidiel a tajomných znakov. V tých častiach sv. omše, v ktorých je to možné, môžeme gestá obmieňať (napr. znak pokoja). Vhodné je modliť sa Otče náš s pohybom a gestami, zapojiť deti do sprievodu s obetnými darmi, a pod.

Vizuálne prvky

Patria sem liturgické farby, zariadenie kostola, svetlo, sviece, kríž…Vhodné je tiež používanie obrazov a výkresov, ktoré pripravili deti samy, napr. na ilustrovanie homílie, či vizuálne vyjadrenie úmyslov všeobecnej modlitby. Táto požiadavka vyhovuje detskej psychike – dieťa sa sústreďuje na jednu činnosť len veľmi krátko, obrázky mu však dávajú možnosť realizácie vlastného tvorivého myslenia.

Aktivita a konkrétnosť

Najmä mladšie deti ťažko rozumejú abstraktným pojmom. Možno im ich priblížiť pomocou ich skúsenosti či zážitku, pretože náboženská skúsenosť je tým hlbšia, čím silnejšie sa opiera o nejakú prirodzenú skúsenosť. Sprostredkujeme ju rozprávaním, rozhovorom, kreslením, spevom, dramatizáciou, meditáciou či inou tvorivou činnosťou.

Liturgické knihy

Na slávenie detských sv. omší sú k dispozícii dve liturgické knihy. Je to Lekcionár na omše za účasti detí a Slávenie omše za účasti detí. Obe vydala Slovenská liturgická komisia v roku 1992.

Výhody detských svätých omší:

pomoc deťom pri prežívaní viery (nie sú len pozorovateľmi),
deti sa môžu slobodne prejaviť, aktívne a vedome zúčastniť,
viera sa pre nich stáva osobnejšia,
vytvorenie spoločenstva pri príprave sv. omše,
výchova príkladom,
vzájomné zbližovanie sa rodín s deťmi,
konkretizácia a sprístupňovanie právd viery…