Home > O eRku

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detíVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erko

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Motto

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Dokumenty o eRku

Stanovy eRka, upravené 18.7.2013 (.pdf, 1,5 MB)
Výročné správy

Základom činnosti eRka sú pravidelné stretká

Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života. Cez osobný príklad vedúceho tak môžu robiť deti kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. Činnosť eRka na stretkách vystihuje motto: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“
 

eRko vydáva detský časopis Rebrík

Časopis Rebrík je určený deťom od 6 do 10 rokov. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti na Slovensku.
Web: www.rebrik.sk

Ako Rebrík pomáha deťom?

  • Rebrík pomáha deťom spoznávať svet a rozširuje ich vedomosti a zručnosti.
  • Zábavnou formou pomáha deťom čítať, rozumieť textu, písať vlastné články a príbehy.
  • Pomáha deťom osvojiť si základné prvky viery a konať podľa nich.
  • Rebrík dopĺňa školské vyučovanie. Rozvíja u detí tvorivosť a samostatné myslenie.
 

eRko organizuje kolednícku akciu Dobrá novina 

Dobrá novina je najväčšia otvorená akcia eRka. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite.
Web: www.dobranovina.sk

Prečo Dobrá novina?

  • Prinášame do príbytkov dobrú zvesť o narodení Ježiša Krista.
  • Deti si cez pekný zážitok budujú vzťah ku koledníckej tradícii
  • Deti sa učia solidarite – pomáhajú finančnou zbierkou núdznym, ktorí sú od nich vzdialení tisícky kilometrov.
  • Ddeti sa učia o živote v podmienkach extrémnej chudoby Deti spoznávajú.
  • Prostredníctvom Dobrej noviny životy konkrétnych ľudí v Afrike – budujeme most priateľstva medzi Slovenskom a Afrikou.
 

eRko sa usiluje o vzdelávanie, podporu a formáciu animátorov

eRko poskytuje vzdelávanie a formáciu animátorov prostredníctvom kurzov, prednášok, workshopov či metodických materiálov. Každý vedúci detského spoločenstva by sa mal na svojej ceste služby deťom rozvíjať a vzdelávať. Témy, ktoré sú potrebné pre vedenie detského kresťanského spoločenstva eRka sú usporiadané do štyroch oblastí: 1. Cesta k sebe, 2. Cesta k druhým, 3. Cesta duchovného rastu, 4. Cesta animátora. eRko pozýva jednotlivé stretká, aby sa zapájali do eRko-programu pre deti na daný školský rok. Námety a konkrétne metodiky poskytuje eRko vedúcim detských spoločenstiev prostredníctvom informačno-metodického časopisu Lusk, cez príručky a internet.

Patróni eRka

http://erko.sk/wp-content/uploads/2015/08/ko%C5%A1ick%C3%AD-mu%C4%8Den%C3%ADci.jpg

Údaje

Sídlo: eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2

Predseda: Mgr. Juraj Králik

Banka: 4000713527/3100, Sberbank, Bratislava

Forma: občianske združenie

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

Registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-2975 (3.10.1990

Oficiálny vznik. 22.9.1990 (napísanie stanov)

Začiatky eRka: 1973 (laický apoštolát s deťmi)

Patróni:  sv. Košickí mučeníci

Kontakt