Home > Nezaradené > Rok 2016 očami nášho spoločenstva

V roku 2016 sa s podporou Obecného úradu v Likavke, Farského úradu v Likavke, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí podarilo uskutočniť mnoho formačných projektov a akcií, ktoré majú prispieť k rozvoju osobností deti a mládeže v obci Likavka.

Počas roku 2016 sme pre deti organizovali pravidelné „stretká“- stretnutia detí, ktoré boli zamerané na podporu dôležitosti vnímania hodnôt. (napr. priateľstvo, rodina, milosrdenstvo)

Stretnutia sa konali v dvojtýždňovom formáte. Párny týždeň sa stretávali žiaci prvého stupňa základných škôl. V nepárny týždeň sa stretávali žiaci druhého stupňa základných škôl.

Marec bol pre farnosť Likavka špecifickým mesiacom. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu „Biela stužka“,  ktorý každoročne organizuje Fórum Života. Cieľom projektu je formovanie úcty k životu už od počatia. S deťmi sme sa zamýšľali na Veľkonočný utorok nad hodnotami ľudského života. „Stretko“ s názvom „Počatiny“ bolo takou oslavou našich životov, na ktorom nechýbali iné aktivity ako eRko tance, spoločenské hry. V našej farnosti sa na podporu projektu nosila biela stužka, ktorá symbolizuje úctu k životu.

Dobrá novina 2016

Animátori eRka sa v našej farnosti raz mesačne stretávajú v pastoračnej miestnosti na formačno – organizačnom stretnutí, kde plánujú rôzne akcie, tábory a podobne. Nielen plánovanie akcií ale aj formácia je dôležitá pre rast nášho spoločenstva. V septembri sa animátori zúčastnili na „víkendovke“ v Turíku kde sa prihovorili animátorom aj vzácny ľudia z dobrovoľníckeho prostredia. Táto „vikendovka“ – víkendové stretnutie mala aj vzdelávačno formačný charakter.

V máji každoročne cestujeme s deťmi na Misijnú púť na Levočskú horu do Levoče, ktorej cieľom je poďakovanie koledníkom Dobrej noviny. Púte na Levočskej hore sa zúčastňuje spolu viac ako 1 100 detí zo Spišskej diecézy ale aj iných. Okrem Levoče sa Misijná púť sa uskutočňuje v Rajeckej Lesnej a v Marianke. Rozmer púte má aj charitatívny charakter, pretože úlohou každého účastníka je priniesť aj nejaký obetný dar. Tento rok to boli zemiaky, ktorých deti priniesli spolu viac ako 100 kg.  Organizátori ich odovzdali Spišskej diecéznej charite na potreby núdznych.

Apríl, máj a letné mesiace sú zamerané na prípravu táborov ktorá zaberie veľké množstvo času v týchto mesiacoch. Súčasťou sú prípravné stretnutia zamerané na prípravu táborov. Tento tok sme organizovali dva detské tábory. Detský letný tábor bol v Chrenovci 17.-23.7.2016 a zúčastnilo sa ho 40 detí a 16 vedúcich. Témou detského letného tábora bola Neočakávaná cesta. Pod Neočakávanou cestou sa skrývalo objavenie cností, ktoré boli opakom siedmych hlavných hriechov. Mládežnícky tábor bol vo Važci 27.-31.8.2016 a zúčastnilo sa ho 16 detí a 9 vedúcich. Vo Važci sme sa zamýšľali nad témou povolania k manželstvu a k zasvätenému životu v kňazstve a v rehoľnom živote.

V septembri sme opäť začali „eRko stretkami“ v podobnom cykle ako prvú polovicu kalendárneho roku 2016. Súčasne sme sme začali aj s novým projektom eRkurz – kurzom pre mládežníkov našej obce vo veku 13 až 16 rokov ktorí chcú viac spoznať eRko hodnoty a chcú ísť hlbšie v duchovnom ponímaní sveta aj cez hodnoty cirkevnej náuky. Animátori farnosti taktiež začali svojimi mesačnými formačno – plánovacími stretkami.

eRko Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*