Home > Nezaradené > Novinky > Opatrenia proti šíreniu koronavírusu v eRko Likavka (aktualizované 28. 09. 2020 – 12.00 h. )

Usmernenie k organizovaniu aktivít eRka

23.9.2020

Dopĺňame usmernenie pre detské stretká a víkendovky pre vedúcich podľa epidemiologickej situácie na takzv. COVID-semafóre, viď. nižšie pri Stretká a Víkendovky pre vedúcichMapu s COVID-semafórom nájdete tu.

1.9.2020

Od 2.9.2020 platia pozmenené opatrenia ohľadne nosenia rúšok na hromadných podujatiach (stretká, víkendovky, tábory). Taktiež aktualizujeme usmernenie k stretkám ohľadom prehlásenia o bezinfekčnosti a merania teploty a usmernenie k víkendovkám pre vedúcich ohľadom prehlásenia o bezinfekčnosti.

Aktualizované: 23. 9. 2020 (5. aktualizácia)

Vydané: 29. 5. 2020

Stretká

Orientácia podľa COVID-semafóru:

 1. Ak sa stretko stretáva vo farských priestoroch, v prípade červeného okresu treba činnosť stretka prerušiť. V prípade oranžového okresu sa môžu stretka konať s maximálnou účasťou 10 ľudí. V prípade zeleného okresu sa stretká riadia podľa nižšie uvedených pravidiel. Obmedzenie stretávania sa vo farkských priestoroch vychádzajú z Pokynov pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19.
 2. Ak sa stretko stretáva v iných ako farských priestoroch, postupujeme podľa toho, či sú členovia stretka zároveň pravidelnými návštevníkmi školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá je v červenej alebo oranžovej fáze. Ak máme na stretku takéhoto člena/členov, činnosť stretka prerušíme. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Aktualizácia 10. 6.: opatrením ÚVZ SR boli otvorené zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

Je preto možné čiastočne obnoviť činnosť detských stretiek za predpokladu splnenia platných predpisov. Nakoľko môže byť organizácia stretka v interiéri náročnejšia, odporúčame ich organizovať vonku. S týmito podmienkami je potrebné oboznámiť rodičov detí, ktoré na stretko pozývame. Podmienky sú nasledovné:

 1. Stretnutia eRka sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesti v hrdle. 
 2. Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma. V prípade detí zodpovedajú za zhodnotenie zdravotného stavu rodičia. 
 3. Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 90 minút.
 4. Členovia eRka majú nárok zahrnúť náklady na dezinfekciu do prevádzkových nákladov činnosti eRka.
 5. Každý organizátor má povinnosť zabezpečiť na stretnutie prostriedok na dezinfekciu rúk.
 6. Na začiatku stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre obnovenú činnosť (pravidlá nosenia rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk, individuálne občerstvenie, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia).
 7. Na začiatku stretnutia organizátor zabezpečí dezinfekciu rúk. V prípade dlhšie trvajúcich aktivít dohliadne na priebežné dezinfikovanie rúk.
 8. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Od 2.9.2020 je povinnosťou nosiť rúško na stretku (vzťahuje sa naň usmernenie k hromadnému podujatiu) vo vnútri aj vonku.
 9. Na začiatku stretnutia je potrebné overiť telesnú teplotu každého účastníka. Na overenie môže slúžiť písomné prehlásenie rodiča, že dieťa teplotu nemá. Ak nemá organizátor prehlásenie od rodiča niektorých účastníkov, je povinný im teplotu premerať. 
 10. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. Horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), organizátor aktivity bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov. 
 11. Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.
 12. Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 13. Pokiaľ sú na stretnutí prítomné deti do 15 rokov, musí byť prítomná dospelá osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu.
 14. V prípade aktivity vo vnútri je taktiež potrebné dodržiavať primerané dvojmetrové rozostupy, nosiť rúško a pravidelne vetrať. Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste tieto oznamy: 
  • že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov. 
 15. V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá eRko, musí byť vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk.
 16. V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá eRko, je potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so správcom priestorov. 
 17. Organizátor podujatia si vedie evidenciu osôb zúčastnených na stretnutí a archivuje ju aspoň po dobu dvoch týždňov. 

ZDROJ:
https://erko.sk/vyhlasenie-o-ciastocnom-obnoveni-cinnosti/


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*